دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیچ استانبول در سال 1998 شروع به فعالیت نمود و دارای رشته ها و دانشکده های متنوع و زیادی از جمله علوم ادبیات، مهندسی، هنر، داروشناسی و … می باشد